• יש להישמע להוראות המפעילים
 • אל תקפצו מעבר ליכולתכם / מיומנותכם
 • הסתכלו סביב והתחשבו בקופצים אחרים
 • תנו תמיד זכות קדימה לקופץ צעיר יותר
 • אין לבצע תרגילים מיוחדים וסלטות ללא אישור
 • פעלולי קפיצה אסורים בהחלט בכל המתחם
 • אל תקפצו למשטח אחר אם יש בו אנשים
 • יש לקפוץ במרכז השטח השחור בלבד
 • אין לקפוץ על ספוגי המגן בשום אופן
 • אל תקפלו ברכיים בזמן הקפיצה
 • אסור לשבת על הטרמפולינות, שבו לנוח בחוץ
 • אין לטפס או להתלות על רשתות ההגנה
 • אסור לאכול ולשתות בשטח הקפיצה
 • אל תקפצו עם מסטיק או סוכריה בפה
 • הוציאו מפתחות, טלפון, תכשיטים, ארנק וכו’
 • הורידו משקפיים, עדשות מגע, סיכות ראש וכו’

הצהרה על מודעות לסיכונים הכרוכים בפעילות בפארק, התחייבות לנהוג בהתאם לכללי המקום והנחיות העובדים וכתב ויתור ושחרור מאחריות

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס כמובן לנשים ולגברים כאחד.
 1. פארק הטרמפולינות והטיפוס מאפשר פעילויות רבות כהזדמנות לפעילות מהנה לצד פעילות ספורטיבית , תרגילי בריאות ,תרגול לשחרור אנרגיה, תחרויות, פעילות חברתית והתנסות מיוחדת בכל הפעילויות המותאמות למתחילים ומתקדמים.
 2. עם זאת, אני מודע לכך כי, כבכל פעילות ספורטיבית, בפעילות בפארק כרוכות סכנות מובנות לפגיעה כגון נפילה בלתי מוצלחת, מאמץ יתר ופעילות יתר, התנגשות עם אחרים או התנהגות בעייתית של משתמשים אחרים.
 3. להכרה ולהבנה מלאים של סיכוני המקום אני מתחייב לפני התחלת פעילותי בפארק אצפה בסרט הדרכה המוצג בכניסה לפארק וכן יצפו בו ילדי במידה ואני חותם על הטופס עבורם . וכי אני מתחייב לשוב ולצפות בסרט ההדרכה בכל מועד בו אבקר בSKY JUMP אני או ילדי בטרם אתחיל את פעילותי.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אני מצהיר כי אני מודע למפורט להלן:
  • שימוש במתקנים תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט.
  • אסורה הקפיצה לנשים בהיריון.
  • יש לנהוג על פי שלטי האזהרה במקום.
  • יש למלא בקפדנות אחרי הנחיות העובדים.
  • אני מאשר שאני או ילדי בריאים, ולא סובלים ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מקפיצה על טרמפולינה.
 5. בהינתן מודעתי המלאה לסיכוני המקום אני מצהיר ומאשר כי הנני פוטר מאחריות את מפעילת פארק הטרמפולינות בעליה, מנהליה ועובדיה, מכל אחריות לנזק או פגיעה שייגרמו לי ולילדי, ובשם ילדי, בשל סיכוני המקום. זאת למעט נזק שנגרם במישרין בשל פגמים במתקנים או בשל התרשלות או הפרת חובה חקוקה בקשר עם סיכוני המקום. אני מקבל על עצמי לשאת בכל ההוצאות, הישירות והעקיפות, שמקורן בנזק לגביו חל הפטור לעיל מאחריות.
 6. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפארק הטרמפולינות והטיפוס , כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי לעיל לא היו מנהלי ומדריכי הפארק מאפשרים לי להשתמש בו.
 7. ילדים עד גיל 6 נכנסים למתחם הטרמפולינה בהשגחה של ההורים לכל זמן שהייתם במתחם, באחריות ההורים להשגיח שילדים עד גיל 6 יקפצו אך ורק במתחם המיועד לגילים אלו
 8. אני מצהיר כי אני חותם על ההצהרות, ההתחייבות וכתב הוויתור שלעיל מרצוני החופשי ותוך הבנה מלאה של ההשלכות הכספיות והמשפטיות שלהם.